Oskar Reitberger jun.

Foto: Florian Kollmann

Kommandant und Pflichtbereichskommandant

Abschnittsbrandinspektor

Sascha Hannesschläger

Foto: Florian Kollmann

1. Kommandant-Stellvertreter & Pflichtsbereichskommandant-Stellvertreter

Hauptbrandinspektor (HBI)

Thomas Andexlinger

Foto: Florian Kollmann

2. Kommandant-Stellvertreter

Oberbrandinspektor (OBI)

Richard Ehrmann

Foto: Florian Kollmann

Zugskommandant

Brandinspektor (BI)

Manuel Gayer

Foto: Florian Kollmann

Zugskommandant

Brandinspektor (BI)

Andreas Hellrigl

Foto: Florian Kollmann

Zugskommandant

Brandinspektor (BI)

Mag. Philipp Seif

FOTO FOLGT

Recht

Brandinspektor (BI) d.F. 

Ing. Christian Traxler

Foto: Florian Kollmann

Feuerwehrtechnik

Feuerwehrtechniker (FT-B)

Ing. Markus Brauer

Foto: Florian Kollmann

Schriftführer

Amtswalter (AW)

Matthias Henninger

Foto: Florian Kollmann

Gerätewart

Amtswalter (AW)

Hannes Raxendorfer

Foto: Florian Kollmann

Kassier

Amtswalter (AW)

Christian Gokl

Foto: Florian Kollmann

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Stefan Gischka

FOTO FOLGT

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Markus Gruber

Foto: Florian Kollmann

Leiter der Rettungshundestaffel

Hauptbrandmeister (HBM)

Martin Hauser

FOTO FOLGT

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Stefan Keplinger

Foto: Florian Kollmann

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Florian Kollmann

Foto: Tabea Grace Kitzmüller

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Raffael Ramsauer

Foto: Florian Kollmann

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Peter Schieder

schiederp

Leiter des Wasserdienstes

Hauptbrandmeister (HBM) d.F.

Ing. Florian Schmidt

Foto: Florian Kollmann

Leiter der Tauchgruppe, Funk- und Lotsendienst

Hauptbrandmeister (HBM)

Bernhard Schöller

 FOTO FOLGT

Jugendbetreuer

Hauptbrandmeister (HBM)

Dominik Schönberger

FOTO FOLGT

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Barbara Gokl

goklb

Funk- und Lotsendienst

Oberbrandmeister (OBM) d.F. 

Peter Schöller

schoellerp

Funk- und Lotsendienst

Oberbrandmeister (OBM) d.F. 

Michaela Helletzgruber

Foto: Florian Kollmann

Feuerwehrseelsorgerin

Diplom-Pädadogin

Mag. Hans-Jörg Peters

Foto: Florian Kollmann

Feuerwehrseelsorger

Feuerwehrkurat (FKUR)